vve en reglementen

VVE EN REGLEMENTEN

U heeft een appartementsrecht gekocht. Dat betekent, hoe gek dat ook mag klinken, dat u geen eigenaar bent van uw woning of appartement. U heeft het exclusieve gebruiksrecht van het appartement (privé-gedeelte) gekocht en een aandeel in de gemeenschappelijke zaken. Dat heeft als gevolg dat u over bepaalde zaken niet alleen mag beslissen en dat u wettelijk verplicht bent bij te dragen in de gezamenlijke kosten van de VvE (lees ook VvE-bijdrage en automatische incasso).

U bent wellicht al geïnformeerd door de notaris, echter de materie is best ingewikkeld. Onderstaand lichten we de belangrijkste zaken nogmaals kort toe.

Splitsingsakte en splitsingstekening
In de splitsingsakte is omschreven wat gemeenschappelijk is en wat tot uw privé-gedeelte behoort. Op de splitsingstekening zijn de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke delen aangegeven. Zo kan er in principe geen misverstand ontstaan tussen wat gemeenschappelijk en privé is.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Over belangrijke zaken beslissen de eigenaren gezamenlijk op de ALV. Denkt u aan de begroting en de daaraan gekoppelde VvE-bijdrage, de jaarrekening, het al dan niet uitvoeren van onderhoud en het aangaan van contracten voor bijvoorbeeld schoonmaak of de lift. Meestal is deze ALV eenmaal per jaar. In opdracht van uw VvE/bestuur bereiden wij de ALV voor. U ontvangt hiervoor enkele weken voor de vergaderdatum een uitnodiging. Het is belangrijk dat u aanwezig of vertegenwoordigt bent. De besluitvorming binnen een VvE is een democratisch proces en ook uw stem telt! Mocht u zelf een agendapunt hebben dan kunt u dit via het bestuur of onze accountmanager indienen.

Kostenverdeelsleutel en stemrecht
In de akte van splitsing ligt ook vast wat uw aandeel (breukdeel) in de gemeenschap is. Dat aandeel is bepalend voor uw aandeel in de kosten, uw VvE-bijdrage. In de akte staat ook hoeveel stemmen er in totaal uitgebracht kunnen worden en wat uw stemaandeel in dat totaal is.

Splitsingsreglement
In de splitsingsakte is een reglement opgenomen of wordt verwezen naar een modelreglement. Hierin staat hoe de VvE behoort te functioneren, ook zijn er vaak regels opgenomen omtrent verbouwingen, het aanbrengen van een harde vloer, de verhuur van uw woning en andere specifieke regels. Denkt u daar niet te licht over, het niet volgen van de regels kan vervelende (financiële en juridische) gevolgen hebben.

Overigens bent u als de VvE onderhoud moet plegen waarvoor toegang nodig is tot uw appartement, op grond van het reglement verplicht hieraan mee te werken (lees ook Verbouwen).

Heeft u vragen of twijfelt u of iets wel of niet mag? Laat u goed informeren door het VvE-bestuur of door onze accountmanager!

Huishoudelijk reglement (HHR)
Sommige VvE’s hebben een HHR. Dat hoeft niet, een HHR is niet verplicht. Het HHR is aanvullend op of ter verduidelijking van het splitsingsreglement. Meestal bevat het HHR leefregels. Zoals op welke plaats u huisvuil kunt aanbieden of wat er al dan niet in het trappenhuis geplaatst mag worden.
Soms liggen in het HHR bepaalde afspraken vast zodat deze niet telkens opnieuw op de algemene ledenvergadering behandeld hoeven te worden. Denkt u bijvoorbeeld aan voorwaarden voor het plaatsen van zonwering. Als uw VvE over een HHR beschikt dan treft u dit aan in uw digitale VvE-dossier.

U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

Bestuur VvE
De ledenvergadering is veelal maar eenmaal per jaar. In de dagelijkse praktijk vertegenwoordigt het VvE-bestuur de VvE en haar leden. Veelal bestaat het bestuur uit eigenaren die in hun vrije tijd de bestuursfunctie uitoefenen. Het bestuur is gemandateerd om de besluiten te (laten) uitvoeren die op de algemene ledenvergadering zijn genomen.
Voor de namen van de bestuursleden van uw VvE kijkt u in uw digitale VvE-dossier. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.